Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

org. nr. 969 188 732

Vedtatt på årsmøte 20. mars 2019

NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving.

§1 Virksomhet
NLR Viken er en forening med oppgaver rettet mot landbruket med hovedkontor i Sandefjord kommune.

§2 Formål
Formålet til NLR Viken er å drive opplysning, rådgiving og utvikling innenfor de landbruksrelaterte fagfelt som medlemmene etterspør; herunder veksthus- produksjon.

NLR Viken skal bidra til å fremme det landbruksfaglige miljøet, med vekt på høy kvalitet og god tilgjengelighet.

§3 Medlemskap
Alle enkeltpersoner eller næringsdrivende foretak med tilknytning til landbruket kan bli medlemmer i NLR Viken.

Også andre kan melde seg inn i NLR Viken som støttemedlemmer. Disse kan møte på årsmøtet, men har ikke stemmerett og kan ikke velges til tillitsverv. Støttemedlemmer kan være privatpersoner, organisasjoner, institusjoner, kommuner eller andre.

Medlemmer blir tatt opp ved innmelding til NLR Viken. Ved innmelding blir det gitt skriftlig erklæring om at de er kjent med retter og plikter som følger medlemskapet.

Alle medlemmer plikter å betale en årlig medlemskontingent som fastsettes for det enkelte år.

Medlemskapet følger kalenderåret. Utmelding må skje skriftlig innen utgangen av september for å ha virkning fra 1. januar det påfølgende år.

Ved utmelding har ikke medlemmet krav på noen del av enhetens formue.

Medlemmer kan av styret strykes som medlem etter skriftlig varsel og alle plikter og rettigheter opphører. Medlemmer som ikke betaler kontingent kan strykes av daglig leder.

Medlemmer som ikke følger vedtektene, motarbeider foreningen eller på annen måte skader foreningens interesser, kan etter vedtak i styret, tvangsutmeldes med to måneders skriftlig varsel. Vedkommende medlem har anledning til å anke saken inn for årsmøtet.

§4 Medlemmenes rettigheter og plikter
Medlemmer må til enhver tid rette seg etter vedtektene, styrets el og årsmøtets vedtak, offentlige lover og bestemmelser som gjelder for de tjenester som utføres av NLR Viken.

Medlemmene har rett til å få råd og rettledning av ulike slag.
Styret fastsetter hvilke tjenester som inngår i grunnkontingenten, hva som inngår i evt. tilleggskontingenter og hva som er betalingstjenester.

Medlemmene plikter å betale kontingenten innen fastsatt tid.

Medlemmene er ikke ansvarlig for foreningens økonomiske forpliktelser.

§5 Arbeidsmåte
Arbeidet i NLR Viken blir utført ved hjelp av ansatt personell, leid hjelp eller på annen måte. For å oppfylle formålet, er det nødvendig at NLR Viken har et godt samarbeid med andre relevante organisasjoner og institusjoner tilknyttet landbruket.

§6 Finansiering
Finansiering av NLR Viken skjer ved medlemskontingent, tilskuddsordninger, tilskudd fra kommuner og andre støttemedlemmer, prosjektinntekter og inntekter fra salg av tjenester til medlemmer eller andre.

Medlemskontingenten består av en grunnkontingent og en arealavhengig
tilleggskontingent som begge vedtas av årsmøtet.

Øvrige priser fastsettes av styret.

Et eventuelt overskudd i foretaket skal tilføres enhetens egenkapital, og kan ikke deles ut til medlemmene.

§7 Styret
NLR Viken ledes av et styre på fem til syv styremedlemmer.

Styremedlemmene velges for to år. Leder velges for ett år. Valg av leder og styremedlemmer skal skje skriftlig. Årsmøtet velger hvert år 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge.

Styret velger selv nestleder for ett år.

Ett styremedlem er valgt av og blant de ansatte for to år, med minst 50 % deltakelse i valget. En ansatt kan ikke velges til leder eller nestleder.

Styremedlemmet med varamedlem valgt blant de ansatte trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret holder styremøter så ofte styrelederen finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever det. Sakene blir avgjort når det er flertall av det valgte styret. Forhandlingene skal protokollføres.

Signatur har styreleder og daglig leder i fellesskap.

Daglig leder har prokura, og styret kan tildele andre prokura.

§8 Styrets oppgaver og plikter
Styret ansetter daglig leder og avtaler lønn og utarbeider instruks for denne. Avlønning av ansatte skjer i samsvar med gjeldende avtale om lønns- og arbeidsvilkår.

Styret er daglig leders nærmeste overordnede.

Styret leder virksomheten i NLR Viken i samråd med daglig leder. Styret skal lede NLR Viken i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak, og forvalte organisasjonens midler.

Styret skal hvert år legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår, budsjett og styrets arbeidsplan for inneværende år.

Styret i NLR Viken har rett til å avgjøre om medlemsoversikten kan frigis, og i så fall til hvem. Opplysninger som gjelder et enkelt medlem, kan ikke frigis av rådgivingsorganisasjonen uten godkjenning fra medlemmet selv.

§9 Årsmøte
Årsmøtet til NLR Viken er NLR Viken sitt øverste organ.
Styret skal kalle sammen ordinært årsmøte som avvikles før 1. april. Innkalling med saksliste til årsmøte skal skje skriftlig såfremt ikke annen tilfredsstillende innkalling nyttes og med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkalling og saksliste.
2. Velge referent og to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
3. Behandle årsmelding og revidert regnskap.
4. Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår.
5. Få framlagt styrets budsjett og arbeidsplan for inneværende år.
6. Behandle innkomne saker. Disse må være styret i hende innen 31. januar.
7. Gjennomføre valg:

a. leder for ett år
b. styremedlemmer for to år
c. tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år
d. valg av møteleder og varamøteleder for ett år
e. medlem i valgkomitéen for tre år.
f. personlig varamedlem for valgkomitéen for ett år

8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter tilråding fra valgkomitéen.

Årsmøte tilsetter revisor.

Valg på leder og styremedlemmer skal være skriftlig.

Årsmøtet bestemmer instruks for valgkomitéen.

Stemmerett i årsmøte forutsetter at siste års kontingent er betalt.
Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort med flertall av de godkjente avgitte stemmene. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret mener det er nødvendig, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.

§10 Valgkomite
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Medlemmet med lengst funksjonstid fungerer som leder av valgkomitéen.

Valgkomiteen skal legge frem forslag på kandidater til de tillitsverv der det skal foretas valg.

Lederen sørger for innkalling til møter i valgkomiteen.

Det kan utarbeides instruks for valgkomiteen

§11 Tvister
Tvist mellom NLR Viken og medlemmer skal først søkes løst i minnelighet. Tvist som ikke blir løst på minnelig vis, avgjøres ved ordinær domstolsbehandling så fremt det mellom partene ikke er enighet om å løse tvisten ved voldgift i henhold til gjeldende lov.

§12 Vedtektsendring
Forslag om endringer av vedtektene må være sendt styret innen 31. januar, og skal bekjentgjøres medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Gyldig vedtak på årsmøtet krever tilslutning fra minst 2/3 av de frammøtte stemmer.

Endring av vedtektenes § 14 krever 3/4-flertall av de fremmøtte stemmer.

§ 13 Sammenslåing
Forslag om sammenslåing med en annen organisasjon fremmes av styret. Saken blir tatt opp på første årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om sammenslåing krever minst 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, anses beslutningen om sammenslåing for avvist.

Årsmøtet avgjør i tilfelle sammenslåing hvordan organisasjonens midler skal nyttes.

§ 14 Oppløsning
Forslag om oppløsning av NLR Viken kan fremmes av styret.
Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall av de avgitte stemmer i to påfølgende årsmøter.

Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue etter beslutning av årsmøtet, henstå i inntil fem år for det tilfelle at ny organisasjon av samme art og lignende formål blir dannet, og midlene overdras denne.

Hvis ny organisasjon ikke er dannet innen fem år, skal gjenværende midler gå til allmennyttige formål innen norsk landbruk.
Disponering av utstyr det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med Norsk Landsbruksrådgiving.
Vedtak om oppløsing skal meldes Norsk Landbruk