I potetproduksjon er målet å dyrke fram høyest mulig avlinger av god kvalitet til den planlagte bruken av potetene. For å klare dette er det viktig med god ugraskontroll, slik at ugrasplantene ikke stjeler plass og lys og reduserer avlinga. For å oppnå god lagerkvalitet etter høsting må knollene være modne og ha god skallkvalitet, slik at de lagrer godt og kan forsyne forbruker eller industri med fine poteter.

Følgende dispensasjoner er innvilget i potet i 2022

  1. Ugrasmiddelet Centium under dekke
  2. Ugrasmiddelet flytende Sencor SC 600
  3. Vekstavslutningsmiddelet Gozai

Norsk Landbruksrådgiving gjør jobben med å søke om dispensasjon på vegne av sine medlemmer og hele potetbransjen. NIBIO Plantehelse har støttet søknadene om dispensasjon av Centium, Sencor og Gozai.

Hva skal til for å få dispensasjon fra vanlig godkjenning?

For å få innvilget en dispensasjon på bruk av et plantevernmiddel hvor bruksområdet ikke står på etiketten må det ha oppstått en nødsituasjon. På Mattilsynets sider står det at «Dispensasjon for nødsituasjon på plantevernmiddelområdet følger av forskrift om plantevernmidler § 31 og plantevernmiddelforordningens artikkel 53». De fleste dispensasjonssøknader gjelder dispensasjon for bruk av plantevernmidler som allerede er godkjent i Norge. En eventuell dispensasjon er begrenset til de geografiske områdene eller den bruken som viser et behov for dispensasjonen. En dispensasjon vil gjelde alle brukere i de aktuelle områdene, uavhengig av hvem som sendte søknaden.

Bakgrunn for dispensasjonssøknadene

Centium (virksomt stoff klomazon)

Søtvier (svartsøtvier og begersøtvier) har vært et økende ugrasproblem de siste 20 åra. Søtvierartene har spredd seg, og har fått stor utbredelse i tidligpotetområdene i Østfold, Vestfold, Agder og Trøndelag. I potetrader med plastdekke eller fiberduk vokser søtvierplantene altfor godt, og rekker å bli en stor konkurrent til potetplantene når dekket blir tatt av.

Centium er et effektivt ugrasmiddel mot flere ugrasarter, og blir brukt i potet og i flere andre kulturer. Preparatet virker blant annet godt mot problemugras som klengemaure og svartsøtvier. Det å blande ugraspreparatene Centium med Fenix og Sencor ved setting rett før dekking har vist seg å gi god kontroll på svartsøtvier/begersøtvier. Erfaring fra tidligproduksjon er man ikke får skade på potetplantene på grunn av Centium.

Svatsotvier IMG 0069

Sencor SC 600 (virksomt stoff metribuzin)

Sencor har vært godkjent i potetproduksjonen siden 1976. Preparatet sikrer bred og god ugraseffekt under ulike forhold i potet både på friland og under plast og fiberduk.

Det virksomme stoffet metribuzin er under vurdering for videre godkjenning i EU. Produksjon av formuleringen Sencor WG (vannløselig granulat) har opphørt på verdensbasis, og det finnes ikke lenger tilgjengelig vare. I andre land er preparatet erstattet med ei flytende formulering, Sencor SC 600. Fram til det kommer gode alternative produkter på markedet trenger norske produsenter dette ugrasmidlet.

Den flytende formuleringen ble prøvd i norske forsøk i 2008-2009, og viste stort sett samme ugrasvirkning som den godkjente formuleringa Sencor WG.

Ugras brakk Potet 198 2

Gozai (virksomt stoff pyraflufen-etyl)

Første sesong som norske potetprodusenter ikke fikk bruke Reglone til nedvisning av potetriset var i 2020, og produsentene sto uten noe vekstavslutningsalternativ.

Spotlight Plus ble godkjent for vekstsesongen 2020 til nedvisning av potetris. Forsøk fra 2019, 2020 og 2021 har vist at Spotlight Plus alene ikke er tilstrekkelig for å oppnå fullstendig dødt ris i sene sorter i store deler av landet. Spotlight Plus er ikke tillatt å bruke etter risknusing. NLR har søkt om dispensasjon for Gozai fordi dette preparatet har vist bedre effekt enn Spotlight Plus, men er avhengig av sol og pent vær for å gi gode resultater, både den dagen en sprøyter, men også flere dager etter behandling. I potetsorter med kraftig ris kan en blanding av preparatene gi bedre nedsviing.

For å unngå smitte av tørråte på knollene er det viktig at potetriset er dødt før innhøsting. Tørråte på knollene kan raskt føre til råteutvikling på lageret, som igjen kan føre til at potetene ikke blir omsatt. I mangel på gode nok vekstavslutningspreparater ble det gitt dispensasjon for Gozai også i 2020 og i 2021. Nordisk Alkali har søkt om godkjenning av preparatet Mizuki (Gozai + olje), men det er usikkert når Mattilsynet har vedtaket klart.

Risdreping v Innovator h Nansen bg
Risdreping i Innovator (til venstre) og Nansen (til høyre). Foto: Borghild Glorvigen