Hvordan bistå bonden med gode tiltak for pollinerende insekter?

Forskningens og andre bidrag til arbeidet for bevaring av pollinerende insekter i kulturlandskapet

Etter noen år med bevaringstiltak for pollinerende insekter i kulturlandskapet ønsker vi å gjennomgå resultater og praktiske erfaringer. Fagseminaret retter seg til alle interesserte som arbeider i landbruks- og miljøforvaltningen, organisasjoner, rådgivingen, faglagene i landbruket og til interesserte bønder.

Sted: Landbruksdirektoratets lokaler på Helsfyr, Innspurten 11D, 0663 Oslo.
Tid: 23. november 2023.
Kl.: 09.30-15.30

Påmelding innen 17.11.2023

Seminaret er gratis. Det er mulig å delta fysisk (det er begrensende plasser) eller digitalt:

Påmelding

Fagseminaret organiseres av Norsk Landbruksrådgivning og Norsk institutt for naturforskning med støtte fra Landbruksdirektoratet og Norges forskningsråd.

Program:

09:30-
10:00
Ankomst – Kaffe/te, Registrering
10:00-
10:15
Velkommen og åpning LDIR
Presentasjon av sektorens arbeid med
oppfølging av pollinatorstrategien.
10:15-
10:30
Villbienes bidrag til kulturlandskapets
frukt- og bærproduksjon
Helene Müller Haugan, NINA
Applecore (nina.no)
10:30-
10:40
Utarbeiding av kart over verdifulle
leveområder for villbier
Markus Sydenham, NINA
10:40-
10:50
Bruk av leveområde-kart for målretting
av bevaringstiltak for villbier
Markus Sydenham, NINA
Pollinering i menneskeskapte landskap (arcgis.com)
10:50-
11:10
Beinstrekk med kaffe/te
11:10-
11:30
Fra enkelt komponenter i blomsterblandinger
til landskabsplanlægning: En helhedsorienteret
tilgang til blomsterstriber i Danmark
Yoko L. Dupont, Aarhus Universitet, Danmark
Projects (au.dk)
11:30-
11:45
Slåttemarkene trenger et nettverk –
Hva kan det konvensjonelle landbruket tilby?
Ellen Svalheim, Nibio
NIBIO Landvik: Norsk kompetansesenter
for blomstereng og naturfrø - Nibio
Sterk grunneiermedvirkning sikrer artsmangfold
i Utvalgt naturtype, men er sterk
grunneiermedvirkning alltid sikret? - Nibio
11:45-
12:00
Funksjon til pollinatorstriper –
Funn fra feltforsøk med ulike frøblandinger
Annette Bär, Nibio
Frø til pollinatorstriper og andre større arealer - Nibio
12:00-
12:10
Diskusjon og spørsmål (fra salen og chatten)
12:10-
13:10
LUNSJ
13:10-
13:30
Motivasjon og erfaringer med blomsterstriper i Norge Oddbjørn Rød, Bonde
13:30-
14:00
Presentasjon av rådgivingstilbudet 17 A
Biologisk mångfald i åkerlandskap (Greppa Näringen)
Petter Halden, Jordbruksverket, Sverige
Biologisk mångfald i åkerlandskapet - Greppa ADM
Hvordan jobbes det med soner for pollinerende insekter i Sverige?
Blomremsor på slätten (jordbruksverket.se)
Hela Sverige Blommar | Hushållningssällskapet (hushallningssallskapet.se)
SamZon | Odling i Balans
14:00-
14:15
Praktisk tilrettelegging av jordkanter for pollinatorene,
erfaringer fra kantsoneprosjektet
Anna Arneberg, Modum kommune (landbruk)
kantsoneprosjektet - La Humla Suse
14:15-
14:25
Beinstrekk med kaffe/te
14.25-
14:40
Resultat, erfaringer og råd fra Beespoke-prosjektet Atle Wibe, NORSØK
BEESPOKE, Interreg VB North Sea Region Programme
14:40-
14:55
Erfaringer fra restaureringstiltak av kantsoner utenfor dyrka mark Astrid Skrindo, NINA
Naturrestaurering (nina.no)
14:55-
15:20
Diskusjon og spørsmål – Hva tar vi med videre? NLR/NINA/NIBIO/LDIR
15:20-
15:30
Oppsummering og avslutning LDIR

Påmelding