NLR Viken sitt ordinære Årsmøte 2023 ble avholdt på Torp Hotell, Sandefjord, den 22. mars. Møtet ble gjennomført som et hybridmøte, ved at deltakerne var fysisk til stede i møtet eller deltok via teams. Før møtet ble det servert middag til de som ønsket dette. 32 stemmeberettigede var med i møtet, hvorav 5 deltok på teams. I tillegg deltok 14 ansatte og styrelederen i NLR sentralleddet, Lars Fredrik Stuve.

Styreleder Paul Edvard Vittersø, som også var møteleder, ønsket velkommen. Til stede i årsmøtet var det flere deltakere enn noen gang tidligere i NLR Viken sin 12-årige historie. Årsaken til dette var at Årsmøtet skulle stemme over en svært viktig sak; tilslutning til sammenslåingsavtale og avvikling av NLR Viken.

NLR Viken la fram et positivt årsresultat

Paul Edvard Vittersø gikk gjennom årsberetningen, som ga en grundig orientering om driften i NLR Viken i 2022, og arbeidsplanen som bl.a. ga en detaljert oversikt over hva de ulike fagteamenes aktivitet i 2023. Kjetil Gran Bergsholm, daglig leder, presenterte årsregnskapet, som viste et overskudd på 106.555,- kroner. Årsmøtet besluttet å legge overskuddet til egenkapitalen, som pr. 31.12.2022 da var på 9.360.460,- kroner. Det fremlagte budsjettet viste et forventet underskudd. Styret har lagt til grunn at NLR er gjennom en omfattende omorganiseringsprosess, og vil ikke legge et ekstra press på ansatte for å få budsjettet i balanse. Enheten får fire nye medarbeidere i 2023, flere ansatte vil bruke av sin tid til best mulig introduksjon og kompetanseoverføring.

Medlemskontingenter for 2024 ble vedtatt, men en generell økning på 4 %.

Organisasjonsprosessen i NLR

Lars Fredrik Stuve hadde en grundig gjennomgang av «Omega-prosjektet», omorganisasjons-prosessen i NLR, som legger til grunn en sammenslåing av NLR regionene og NLR sentralleddet til Norsk Landbruksrådgiving SA. Stuve tok oss noe tilbake i tid og la til grunn at prosessen vi nå er inne i startet flere år tilbake. Han la videre vekt på hvor tydelig avtalepartene er på at NLR ikke vil motta tilskudd i 2024 dersom vi ikke svarer ut kravene som ble stilt i Jordbruksforhandlingene 2022.

Paul Edvard Vittersø ga en orientering om prosjekt Alpha, hvor 4 enheter pt er involvert, og som ønsker en fortsettelse av regionmodellen.

Stryets innstilling og årsmøtets beslutning

Styret innstilte på at årsmøtet burde vedta å slutte seg til sammenslåingsavtalen og la fram to ulike forslag til vedtak. Årsmøtet ga sin tilslutning til sammenslåingsavtalen og godkjente avtalen om å etablere samvirkeforetaket Norsk Landbruksrådgiving SA gjennom sammenslåing av de ti regionale rådgivningsenhetene og foreningen Norsk Landbruksrådgiving. Vedtaket ble fattet med 30 stemmer for og 1 mot, mens 1 stemte blank.

Årsmøtet var enstemmig om nedleggelse av NLR Viken og styret ble valgt som avviklingsstyre.

Paul Edvard Vittersø fortsetter som styreleder

Paul Edvard Vittersø ble gjenvalgt som styrets leder. May Lisbeth S Justad og Siri Kvam-Andersen ble gjenvalgt som styremedlemmer, mens Magne Bergerud ikke var på valg. Dermed ble det ingen endringer i styret. Det ble heller ingen endringer på varamedlemmene til styret.

Dette betyr at hele valgkomitéens forslag ble vedtatt.

Styreleder takket de ansatte for den viktige jobben hver enkelt gjør.

NLR Viken er snart historie

Årsmøtets vedtak om nedleggelse av NLR Viken betyr at NLR Viken sin historie snart er over. Enheten ble stiftet den 10. mars 2011, da 4 enheter slo seg sammen. Disse var Vestfold Forsøksring, GA-FA Vestfold (Gartnernæringens Fagsenter og Forsøksring Vestfold), LOFO (Lier og Omegn Forsøksring) og FBØ (Frukt og Bærrådgivningen Øst). I 2016 fusjonerte NLR Viken og NLR Veksthus, NLR Viken ble på dette tidspunkt landsdekkende innen veksthusrådgiving. NLR Viken har siden etableringen hatt en god utvikling, både i antall ansatte og økonomi.