Målinger utføres dirkete på planter i åkeren og gir både svar på om fosforinnholdet i planta er tilstrekkelig og om den generelle kondisjonen på pantene.

Hvis plantene mangler fosfor reduseres fotosyntesen på grunn av mangel av ATP («energileverandør») og dette gir redusert avling og stivelseinnhold i korn og poteter. Måleren kan i prinsippet brukes i alle vekster, men er utprøvd i bygg, hvete, potet og mais. Målingen skjer direkte på fysiologiske prosesser i planta som trenger fosfor, og indikerer dermed om planta har ytterligere behov for fosfortilførsel.

Vi vil i 2021 bruke den i flere potetforsøk i Viken, Øst og Trøndelag med fokus på fosforopptak. Måleren vil også bli brukt i praksisåkre med ulike vekster.