− Klimarådgiving er ett av fire prioriterte hovedområder NLR har spilt inn til avtalepartene før årets jordbruksforhandlinger. Målet må være å kunne tilby gratis klima førsteråd til alle landbruksfortak i hele landet, sier styreleder i NLR, Lars Fredrik Stuve. Han påpeker at klimarådgiving og klimatiltak i landbruk og matproduksjon er aktualisert etter den siste IPCC-rapporten.

− Det har skjedd altfor lite på klima i landbruket på gårdsnivå fram til nå, sier Stuve.

Lars fredrik stuve red removebg preview

I innspillet til avtalepartene viser NLR til at interessen for å få utarbeidet en egen klimaplan for den enkelte gård hittil har vært lav. Interessen for å ta i bruk Klimakalkulatoren er så langt vesentlig mindre enn ønskelig når man ser på antall bønder som har gitt samtykke til klimaberegning for sin produksjon.

Styrker norsk landbruk

− Vi har en klimaavtale som er på plass. Den kan vise seg å bli en «gullgruve» for landbruket i Norge. Å få fortgang i arbeidet med å få en klimaplan for hvert enkelt gårdsbruk, hvor vi dokumenterer klimaavtrykket i vår matproduksjon, kan bli svært viktig for å skape og beholde preferanser for norske matvarer, sier Stuve. Han viser til at stadig flere forbrukere stiller krav om bærekraftig matproduksjon der klimaavtrykk, dyrevelferd og sporbarhet er viktig.

− NLR er klare for å bistå bønder over hele landet til å utarbeide klimaplaner. Vi har nå kun ni vekstsesonger å gjøre det på for å nå målene som er satt i avtalen med staten. Vi har det litt travelt skal vi komme i mål, sier Stuve.

Han påpeker at en god klimaplan handler egentlig om god agronomi, og kan dermed bidra til bedre lønnsomhet for den enkelte bonde.

Haster med å komme videre

I klimaavtalen med staten har landbruket forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser med fem millioner tonn CO2-ekvivalanter innen 2030.

− Skal man nå målet som er satt for 2030 haster det å komme videre i arbeidet med økt klimakompetanse, klimaplan og aktuelle tiltak på alle norske gårder. Dagens virkemidler for å komme i gang med dette arbeidet er ikke gode nok. Landbruket vil ikke kunne klare å nå målene i klimaavtalen med staten hvis ikke det raskt kommer på plass ordninger som motiverer den enkelte bonde til å skaffe seg økt klimakompetanse og derigjennom kunnskap som gjør det enklere for den enkelte å gjøre riktige valg for å redusere klimaavtrykket i egen produksjon, påpeker NLR i innspillet til avtalepartene.

NLR ser ett reelt alternativ for å bedre oppslutningen. Det er å innføre «gratis klima førsteråd». Det vil gjøre det så enkelt for den enkelte bonde å få klimakunnskap om egen gårdsdrift at dette ikke er et hinder for å komme i gang. Klima førsteråd er en gjennomgang av gårdsdrifta og utarbeiding av en klimaplan for gården.

Se video om NLR Klima førsteråd >

Bruke RMP-tilskudd til tiltak

NLR påpeker at dette betyr at man går bort fra dagens ordning med et tilskudd via RMP-ordningen som den enkelte bonde må søke om for å delfinansiere en klimaplan for egen gårdsdrift. NLR mener at RMP-ordningen i stedet i sin helhet må brukes til å støtte gjennomføringen av de tiltakene som klimaplanen foreslår på den enkelte gård.

NLR tilbyr seg å administrere en ny løsning for hele landbruket. Uansett løsning må den gjelde alle godkjente tilbydere av klimarådgiving, ikke bare NLRs rådgivere.

Klimarådgivere klare for innsats

NLR har videreutdannet 110 rådgivere til å bli sertifiserte klimarådgivere. De er klare til innsats for gårder over hele landet. Klimarådgiverne kan bistå med en gjennomgang og foreslå tiltak. NLR er også sentral i utvikling og utprøving av Klimakalkulatoren. Nå gjelder det å ta i bruk kunnskapen og verktøyet!

Les mer om klimarådgiving i NLR >