Markvandring redusert fosforgjødsling

28.08.2019 (Oppdatert: 28.08.2019) Julie Wiik

NLR Viken ønsker alle velkommen til markvandring i demonstrasjonsfelt med redusert fosforgjødsling i eng ved Hillestadvannet.

Vårgjødsling i det ene forsøksfeltet. Foto: Julie Wiik

Tid: Mandag 9/9 kl.18.30

Oppmøte: Hos Rolf Hillestad, Odderudveien 16 C.

Norsk landbruksrådgiving Viken anla våren 2019 to demonstrasjonsfelt i eng ved Hillestadvannet. Formålet med feltene er å teste ut ulike gjødslingsstrategier med redusert fosforgjødsling i eng og kartlegge avlingsnivå. Prosjektet håper å fremskaffe kunnskap om gjødselstrategier i engarealer med moderat til høye P-AL tall tilknyttet vannforekomster i dårlig eller svært dårlig økologisk tilstand. I forbindelse med prosjektet inviterer vi til markvandring i grasfeltene mandag 9/9 kl. 18.30, der vi går igjennom de ulike gjødslingsstrategiene, avlingstall fra 1. og 2.slåtten og diskuterer generelt rundt fosforgjødsling til eng og korn.

 

Markdagen er åpen for alle interesserte!

 

Prosjektet er finansiert av midler fra Miljødirektoratet.

 

 

Hillestadvannet ligger i Holmestrand kommune, og er fra naturens side et næringsrikt vann. Stor tilførsel av fosfor gjennom lengre tid har ført til at sedimentene i Hillestadvannet er svært fosforrike. Interngjødsling utgjør en betydelig påvirkning på vannet. For å redusere innholdet av fosfor i sedimenter og -den interne gjødslingen må fosfortilførselene til vannet reduseres. Totalt er det ca. 16 900 dekar (daa) dyrka areal i nedbørsfeltet til Hillestadvannet, noe som utgjør 14 % av totale areal. Hillestadvannet har en svært dårlig økologisk tilstand. Det er store utfordringer med vannkvaliteten i vassdraget, og det har blitt påvist alvorlige algetoksiner i vannet. Miljømålet for Hillestadvannet er god tilstand i 2027.

I nedslagsfeltet til Hillestadvannet dyrkes for det meste korn/oljevekster/belgvekster og gras, men det er også noe poteter.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.