Markdagen i NLR Viken og frøavlerlaget med mye nyttig info

20.06.2018 (Oppdatert: 21.06.2018)

Et tredvetalls personer møtte opp på markdagen som NLR Viken og frøavlerlaget arrangerte i fellesskap. Markdagen startet hos Charlotte og Bjørnar Langklep og ble avsluttet hos på Fadum hos Henny Fadum og Geir Nilsen.

En flott økologisk vårhveteåker hos Langklep på markdagen

Markdagen til NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag startet i en økologisk engsvingel frøeng hos Charlotte og Bjørnar Langklep i Undrumsdal. Lite ugras og store frøtopper viser at det er god kontroll med jobben som gjøres i åker og eng hos Langklep. For å unngå mye ugras i frøenga blir 1. års eng høstet som fôr. Videre følges den opp og lukes når det er behov for det, ikke minst for å unngå høymole. Etter frøenga gikk følget innom en vårhveteåker med Mirakel, sådd 16. mai, gjødslet med storfetalle og ugrasharvet en gang. Åkeren var tett og fin og uten ugras som titter over kornet. Med de utfordringene dette året har gitt i korndyrkinga imponerte åkeren mange.

Fra økologisk frøavl gikk vi over til kjemisk bekjemping av markrapp i timotefrøeng. Hans Christian Bjerkesti var vert for et forsøksfelt hvor Hussar Plus OD testes ut mot markrapp. Mange frøavlere i Vestfold har dyrket frø og høsthvete og etter hvert fått inn mye markrapp, den reiser med plass i enga i tillegg til at den også kan føre til rensetap. Forsøket viste tydelig at Hussar Plus er et bedre middel mot markrapp enn Hussar OD som vi har kunnet benytte på off-label. Men for å oppnå godt resultat er det viktig å ikke sprøyte før både timotei og markrapp er i god vekst. Sprøyting først i mai ser i feltet ut til å være det mest ideelle, sein sprøyting slik at det blir kort tid fram til vekstregulering førte til skade på akset.

Etter timotei ble det et besøk i Gandalf Rødkløver som dyrkes av Johannes Ugulen. Ei virkelig fin eng hvor det var benyttet vekstregulering og gjødslet med bor. En kunne tydelig se at det var tett med blomsterknopper i toppen og enkelte blomster hadde allerede åpnet seg. Med godt vær når hovedblomstringa setter inn gir gode muligheter for bra avling i denne enga.

Fra frøenger gikk vi over til oljevekster, det ble en kjøretur fra Undrumsdal til Kåre Hesby på Sem hvor NLR Viken har fått anlegge to forsøk i vårraps. Et felt med gjødslingsteknikk og et sortsforsøk. Gjødsling med fra 10 til 17,5 kg N/daa hvor opptil 15 kg ble gitt allerede som vårgjødsling ved såing. I en del av feltet ble det i tillegg bladgjødslet med Brassitrel. Så tidlig i sesongen er det kun ytterpunktene i gjødslinga som stikker seg ut, spesielt kunne en se at ruter med 15 kg N/daa ved såing hadde kraftigere planter.

Etter raps var turen kommet til biogjødselforsøk som var anlagt hos Kristian Hotvedt, et felt i korn og et i gras. Med en tørr vår og uten annen nedharving av biogjødsla enn sålabbene har det så langt blitt synlig dårligere effekt der det kun er gitt biogjødsel. Det var benyttet opp til 5 tonn biogjødsel/daa. Ruter hvor det var benyttet djupgjødsling med hønegjødsel eller mineralgjødsel var klart mørkere i fargen. Først når en får høstet og målt både avling og proteininnhold kan en vurdere hvor god effekt en har av biogjødsla i dette feltet.

I feltet med biogjødsel til gras var første slått høstet og ny gjødsling foretatt. Som andre har erfart i år var avlingene ikke så store men tørrstoffinnhold ved høsting var høgere enn tidligere slik at forskjellene ikke var så store som de kunne se ut til. Forskjellene mellom behandlingene var små selv om gjødslingen varierte fra 0 kg N til 5 tonn med biogjødsel om våren eller 12 kg N/daa i mineralgjødsel. Etter første slått er største gjødsling med biogjødsel 2 tonn/daa.

Markdagen landet på Fadum hos Henny og Geir, der ble det is og jordbær og ikke minst kaffe som nok mange syntes var kjærkomment å varme hendene på etter en heller blåsende og kjølig tur. På Fadum har NLR Viken et forsøksfelt med høsthvete for Graminor, dette ble ikke besøkt denne gangen men vi var godt plassert inntil en Grindstad frøeng som så svært fin ut, året tatt i betrakning, frøtoppene blir ikke så lange i år når våren ble så kort. Enga var imidlertid vannet og derfor så fin som det var mulig å få den.

Etter både jordbær, is, kaffe og prat informerte leder i Vestfold Frøavlerlag, Knut Søyland, fra Norsk Frøavlerlag som nylig hadde avsluttet prisforhandlingene med Felleskjøpet og Strand Unikorn. Fullstendig resultat blir informert om seinere når protokoll er underskrevet men gjennomsnitt var som for kornet i jordbruksforhandlingene ca + 3 %.

Så ble mardagen bokstavelig talt avblåst ved at det kom en kraftig vindkule som sendte tallerkener og halvfulle jordebærbeger til alle kanter, dermed var det bare å takke folket på Fadum for at vi fikk komme og bruke plassen deres som avslutning på markdagenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.