Hvordan ta ut representative jordprøver

15.10.2019 (Oppdatert: 21.08.2020) Julie Wiik

Representative jordprøver er grunnlaget for en god gjødselplan.

Uttak av jordprøver. Foto: Julie Wiik

I Norge er gjødslingsplanleggingen regulert ut fra Forskrift om gjødslingsplanlegging. Den er fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juli 1999 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova). I forskriften står det blant annet følgende:

«Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold».

 

Planlegging er viktig!

Bruk litt tid til å studere kart og planlegge prøvepunkter før uttak, uavhengig om du skal posisjons bestemme prøvene eller ikke. Bruk flyfoto og temakart fra NIBIO. Teksturkartlaget til NIBIO får frem forskjeller på skiftet (se bilde). Dette kartet finner du her, søk opp gården din - velg jordsmonn øverst, deretter jord, andre tema og teksturgrupper i plogsjikt i menyen til venstre. Innenfor et skifte som ser jevnt ut på flyfoto kan det være mange jordvariasjoner. 

Bilde: Utklipp temakart NIBIO.

 

Uttak av jordprøver:

Jordprøver tas ut høst eller vår, når jorda er minst påvirket av tilførte innsatsfaktorer. Det er anbefalt en samle-prøve på om lag 0,5 liter fra et areal på 5 –10 daa tar  Det er viktig at jordprøvene blir tatt ut slik at de er representative for det aktuelle arealet. De bør tas ut på samme sted hver gang slik at nye og gamle prøveresultater kan sammenlignes, helst bør de posisjonsbestemmes ved hjelp av for eks. Skifteplan eller Jordplan.

For å kunne si at prøvestikkene er uavhengige av hverandre, anbefales det at avstanden mellom stikkene er minst 2 meter. Anbefalt metode er konsentrert rundt et senter, hvor senter koordinatfestes. Ta 9 stikk fra hvert prøvested. Borstikkene konsentreres innenfor en sirkel (rundt senter) med radius på 2-5 meter. Tøm jorda fra boret i en bøtte og bland jorda godt før du fyller den over i prøveesken.

Ta prøvene i matjordlaget, ned til 20 cm dybde. Prøvene skal ikke inneholde undergrunnsjord. Plukk ut eventuelle planterester/halm fra prøven. Ved redusert jordarbeiding er anbefalt prøvedybde 10 cm, det samme gjelder for beiter og permanent eng. Ikke bland ulike jordarter, eller jord som har vært brukt på ulike måter i samme prøve. Vent 2 år (2 vekstsesonger) etter kalking før prøver tas.

Håndtering og innsending

Det beste er å sende prøvene med en gang (1-2 dager), men er prøvene veldig våte kan de gjerne tørkes noen dager før de sendes inn. Våte jordprøver som blir stående i lukka bokser mugner etter en stund. Bakterier og sopp bruker av næringsstoffene i jorda, så hvis prøvene mugner er de verdiløse som grunnlag for gjødselplanlegging. Det er to måter å tørke jordprøver på. Enten et luftig sted hvor de ikke blir påvirket av gasser, eks. fra fjøs, eller støv fra jord og planter, eller i et tørkeskap ved 30-40oC.

Prøvene pakkes i en samleeske før sending. De kan enten sendes direkte til Eurofins (eller andre aktører), eller leveres på et NLR kontor der Eurofins henter jordprøver i jordpøvesesongen. Kontakt ditt lokale NLR kontor for informasjon om innsending.

 

Lenker med informasjon/bestillingsskjema fra eurofins:

Riktig uttak av jordprøver er avgjørende for korrekte og representative analysesvar.

https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/2709650/uttak-jord-landbruk.pdf

Prisliste jord:

https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/2851931/prisliste-jord.pdf

Bestillingskjema jord:

https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/2851779/bestill-jord.pdf

 

Uttak av jordprøver for nematodeanalyse

Skal jordprøvene brukes til å analysere for nematoder, finner du mer informasjon om uttak og innsending i denne artikkelen. 

 

Utstyr til jordprøvetaking

Jordbor

Bøtte

Prøveesker

Samlekartong for prøveeskene/ eller en kasse

Vannfast tusj

Kart, papir eller på nettbrett/mobil

 

 

UTTAK AV SYRELØSLIG KALIUM

På gårder der eng til fôr inngår i vekstskifte er analyse syreløselig kalium viktig. Syreløselig kalium bør tas ut ca. hvert 20-40 år. Jord til denne analysen bør tas fra undergrunnsjorda, under matjordlaget, 20-40 cm. Dersom en ikke klarer å ta ut dype jordprøver er det bedre å ta ut grunnere enn å ikke ta ut. Dersom du har mye organisk materiale er det ekstra viktig at det blir tatt under matjordlaget. Det er holder ofte å ta noen få prøver på hver gård fordi det innenfor gården er lik mineralogi. Man bør altså sende inn to esker fra samme sted (inntil 20 cm og fra 20 cm) hvis man ønsker vanlig analysepakke og syreløselig kalium.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.