Fakta om fosfor

Fosfor (P) er et viktig næringsstoff for planter, dyr og mennesker. I
plantedyrking er fosfor et av makronæringsstoffene som er helt nødvendige for
plantevekst. Plantenes tilgang på fosfor i jorda styres blant annet av pH og
jordtemperatur. Fosforet er mest tilgjengelig for plantene rundt pH 6 og ved
stigende temperatur opp til 20 °C. På våren er jordtemperaturen lav og lite
fosfor er tilgjengelig. Når temperaturen i jorda stiger blir mer fosfor tilgjengelig
for plantene. Fosfor binder seg sterkt i mineraljord og beveger seg lite, og det
er fosforet innenfor plantenes rotsone som vil være tilgjengelig for planten.

Store deler av landbruksjorda har høyt fosforinnholdet. Det har over tid blitt
gjødslet med mer fosfor enn det plantene har tatt opp. Ved avrenning av fosfor
til vann kan vann bli forurenset på grunn av økt algevekst. I nedbørfelt til ferskvann er
det viktig med tiltak som minimerer tap av fosfor.

Jordas fosfornivå oppgis i jordanalyser som mg P-AL pr. 100 g. jord. Denne
veiledningen fokuserer på tildeling av riktig mengde fosforgjødsel til ulike
kulturer

Balansegjødsling

Balansegjødsling vil si å gjødsle med like mye fosfor som det blir fjernet med avling. Men på arealer med høye P-AL nivå må det tilføres mindre fosfor enn det som fjernes for å senke P-AL nivået i jorda. Høye avlinger fjerner mye fosfor, og er den mest effektive måten for å redusere fosfornivået i jorda på. Riktig gjødslingsstrategi bør redusere P-AL på arealer med høyt fosforinnhold uten avlingsnedgang.


Tabell: Fosforinnhold og gjødselbehov etter P-AL-nivå i jorda for korn, oljevekster,
eng og beite. Potet og grønnsaker har egne tabeller. Tabellen er basert på NIBIOs gjødselnorm.

Gruppe

P-AL

Klasse

Tiltak

A

1-5

Lavt

Øke jordas P-innhold

B

5-7

Middels/optimalt

Optimalt P-innhold

C1

7-10

Moderat høyt

Redusere jordas P-innhold

C2

10-14

Høyt

Redusere jordas P-innhold

D

>14

Meget høyt

Redusere jordas P-innhold

Tidspunkt for gjødsling

Fosfor bindes sterkt til leirpartikler i jorda, og er derfor lite mobilt i leirholdige
jordarter. Dersom det spres på overflaten etter etablering, vil det i liten grad
transporteres ned til røttene. Plantenes fosforbehov bør tilføres ved etablering
av kulturen.

Korn

Prinsippet om balansegjødsling ligger til grunn for P-gjødsling til korn: Gjødsle
med like mye fosfor som det som fjernes ved avling.

En avling på 400 kg korn inneholder ca. 1,4 kg fosfor (0,4 % P i tørrstoff og 0,3
kg P/daa i halm). Dette legger grunnlaget for gjødselnormen. For hver 100 kg
avlingen endres kan P-tilførsel justeres med 0,35 kg/daa. Fjernes halmen kan
P-gjødsling økes med 0,3 kg P/daa påfølgende år. Ved P-AL over 7 skal
fosfortilførsel reduseres.

Vårkorn

Hele fosforbehovet bør tilføres ved såing som radgjødsel og/eller startgjødsel,
slik at fosforet er tilgjengelig i plantenes rotsone fra start. Plantene får ikke nytte av
fosfor som tilføres senere ved delgjødsling.

 • Følg prinsippet om balansert gjødsling og P-AL-tall
 • Tilfør hele fosforbehovet som radgjødsel og/eller startgjødsel ved såing
 • Ingen P-tilførsel utover i sesongen. Delgjødsle med gjødselslag uten P.

Høstkorn

Høstkorn etablerer et effektivt rotsystem allerede på høsten. Periode for næringsopptak er lenger hos høstkorn enn vårkorn, og næringsstoffer blir
utnyttet mer effektivt. Det er liten risiko forbundet med sterkt redusert P-gjødsling til høstkorn. Forsøk har vist at P-gjødsling til høstkorn ikke har effekt på avling eller kvalitet, selv om P-AL er lav. Høsthvete kan derfor være en effektiv vekst for reduksjon av P-innhold i jord.

 • Praktiser forenklet jordarbeiding ved såing om høsten for å unngå
  avrenning
 • Ved P-AL > 5 er det ikke behov for P-gjødsel
 • Evt. behov for P-tilførsel tilføres som radgjødsel og/eller startgjødsel ved
  såing
 • Ingen P-tilførsel i innhøstingsåret. Delgjødsle med gjødselslag uten P

Inngå en miljøavtale?

Belgvekster: Erter og åkerbønner

Forsøk viser at P-gjødsling til åkerbønner gir liten til ingen effekt på avling. I
åkerbønnedyrking anbefales kun tilførsel av fosfor ved svært lave P-AL-tall
under 2.
For erter, i hovedsak til fabrikk, følges prinsippet om balansegjødsling.

 • Åkerbønner gjødsles kun ved svært lave P-AL tall < 2
 • Erter gjødsles etter prinsippet om balansegjødsling

Oljevekster

Gjødselnormen for fosfor til oljevekster er 2 kg/daa, med en økning etter
økende avling. Forsøk har imidlertid vist at det ikke oppnås avlingsøkning ved
økt fosforgjødsling selv om P-AL-tall er lave (3,5).
For høstraps har fosfor betydning for god overvintring. All fosfor bør gis ved
såing for både vårsådde og høstsådde oljevekster.

 • Fosforbehovet tilføres ved såing
 • Følg prinsippet om balansegjødsling og P-AL-nivå

Potet

Fosfor har betydning for knollansettet, knollstørrelse og knollkvalitet og er
spesielt viktig i tidlig vekst og rotutvikling. Fosfor er også viktig for
stivelsesdanning og god skalltykkelse, som gjør poteten mer
sykdomsresistent.

I vekstsesongen kan P-nivået i potetplanter bestemmes ved
bladstilkanalyse. Ved mangel tilføres P som bladgjødsling. Fosforbehovet til
potet bestemmes ut fra P-AL-nivå i jorda og forventet avling. Normen for P-gjødsling
er basert på radgjødsling.

 • Fosforbehovet tilføres som radgjødsling om våren
 • Gis deler av P-gjødslingen som startgjødsel kan tilført mengde
  reduseres med minst 20%.
 • Ingen P-tilførsel utover i sesongen. Delgjødsle med gjødselslag uten P

Tabell: Anbefalt gjødsling med fosfor til potet etter P-AL og forventet avling.

ANBEFALT kg P/ daa

Forventet avling, kg/daa

2000

3000

4000

5000

6000

P-Al<2

6,5

7

7,5

P-Al=2-3

5,5

6

6,5

P-Al=4-5

4,5

5

5,5

6

P-Al=6-10

3

3,5

4

4,5

5

P-Al=11-15

2,5

3

4,5

5

5,5

P-Al>15

2

2,5

3

3,5

4

Eng til fôr

Gjødselnorm for 3 slåtter ved avling på 700 fôrenheter/daa er 2,5 kg P/daa.
Forsøk har vist at det ikke oppnås meravlinger for gjødsling med mer enn 1,5-
2,0 kg P/daa.

Nedgang i P-AL vil være avhengig av avling som høstes og fosfor som tilføres.
Riktig gjødslingsstrategi skal ikke føre til avlingsnedgang, men bør samtidig
redusere P-AL på arealer med høyt fosforinnhold. Det er viktig å kjenne til eget
avlingsnivå for å gjødsle riktig.

Når man reduserer fosforgjødslingen kan det også føre med seg redusert
kaliumgjødsling. Ved gjødslingsplanlegging til eng bør analyser av syreløselig
kalium (K-HNO3) i jorda ligge til grunn. Nivået av syreløselig kalium
bestemmer om kaliumgjødslingen kan reduseres uten å påvirke avling.

 • Kjenne eget avlingsnivå for riktig gjødsling
 • Ta analyse av husdyrgjødsel for å kjenne innholdet av P og andre
  næringsstoffer

Tabell: Avlingsutslag for P-gjødsling gruppert etter P-AL -innhold

Tørrstoffavling gruppert på P-gjødsling, kg/daa

P-AL

0

2

4

6

< 3

285

516

548

570

3-10

650

713

713

729

>10

720

724

726

719

Grønnsaker

Ved høye fosforverdier i jorda vil plantene ha lite behov for ekstra tilførsel av
fosfor. Kulturens fosforbehov bør tilføres ved nedfelling i nærheten av frø,
planter eller setteløk på våren. Ved nedfelling vil fosfor være tilgjengelig i
plantenes rotsone, og mengden kan reduseres. Hele fosforbehovet bør tilføres
ved etablering av plantebestanden. Plantene vil ikke nyttiggjøre seg av fosfor
som tilføres senere i sesongen. Ved delgjødsling senere i sesongen bør det
velges gjødselslag uten fosfor. Økt bruk av delgjødsling er et godt tiltak for
tilførsel av andre næringsstoffer.
Fosfortilførsel bør justeres etter jordanalyser, i henhold til de nye
anbefalingene fra NLR og NIBIO. Se gjødselanbefalingene, eller rådfør deg
med rådgiver.

 • Behov for P dekkes om mulig ved nedfelling om våren eller med
  sentrifugalspreder og jordarbeiding
 • Følg gjødselanbefalingene for hver enkelt grønnsakskultur
 • Ingen P-tilførsel utover i sesongen. Delgjødsle med gjødselslag uten P.

Enkle tiltak for å redusere bruk av fosfor