Denne produksjonsmetoden er egnet for bær som skal til friskkonsum. Formen på buskene gjør også at høstearbeidet går langt raskere enn på vanlige busker. Vellykket dyrking av rips og stikkelsbær i espalier krever god oppfølging og innsats fra dyrkeren.

Det har også blitt forsøkt å dyrke solbær i espalier, men siden sidegreinene på sortene som ble prøvd hadde en sterk opprettvekst ble det vanskelig å formere solbær som hekk på samme måte som stikkelsbær og rips. Nå forsøkes det på nytt med nye solbærseleksjoner med bøyelige sidegreiner og god smak.

Videre i denne artikkelen kan du lese om etablering og oppfølging av rips og stikkelsbær dyrket i espaliersystem. Mye er likt mellom de to artene, men det er også noen viktige forskjeller som du kan lære mer om her.

Rips

Etablering

Det anbefales å plante to år gamle planter med flere skudd. Plantene plantes med 75 cm avstanden mellom plantene og 3 m mellom radene (0,75m x 3m = 444 planter pr daa). Plantes settes så dypt i jorda at forgreiningspunktet havner minst 10 cm under jordoverflaten. Stolper settes opp med 4 m avstand, da blir det 5 planter mellom hver stolpe. Bambusstokker brukes for å få opprett vekst ved at en fester skudd som vokser til dem. Opprettvekst av hovedskudd er viktig for å få bedre vokseretning på sideskuddene som gir avling. Bambusstokkene festes til tråden med 25 cm avstand. Tre uker etter planting velger en ut tre skudd som bindes til hver sin bambusstokk, mens ekstra skudd fjernes. En velger de tre beste skuddene, disse skal bli stammen hvor produksjon skal foregå. Hvis en får planter med bare et skudd, må en vente et par år slik at det kan vokse ut flere skudd per plante. I planteåret fjernes alle blomster på plantene. Ved etablering av felt er det nødvendig å sørge for at plantene får nok næring, spesielt nitrogen. Det årlig behov ligger på 8-12 kg per daa, avhengig av moldinnhold i jorda.

Rips Bilde 1 Utvikling i plantearet Bilde Stanislav Strbac
Utvikling i planteåret. Illustrasjon: Stanislav Strbac

Formering første år

Første året etter etableringen har en tre ett år gamle skudd på planta. Disse skal brukes som stammer, i utgangspunktet byttes ikke disse ut. De skal altså gi avling de neste 15-20 åra. Alle andre skudd som kommer opp fra bakken fjernes. Det vil komme flere slike skudd i løpet av sesongen, så fjerningen bør utføres omtrent 2 ganger i løpet av sesongen. I løpet av våren skjæres alle sidegreinene av de tre hovedstammene. Etter hvert som hovedskuddene vokser festes de til bambusstokken, dette er viktig for at plantens tre hovedskudd får rett vekst og sideskuddene riktig vekstvinkel. Når skuddene har blitt over 50 cm lange fjernes alle blader og sideskudd fra bakken og 20 til 30 cm opp på stammen. Ofte passer det å gjøre dette i starten av juli. Ved å gjøre dette hindres spredning av soppsykdommer som kommer fra bakken med regnsprut og vi har heller ikke behov for å høste den nederste delen av planta.

Bilde 2 nyplantet ripsfelt Foto av Stanislav Strbac
Nyplantet ripsfelt. Foto: Stanislav Strbac
Bilde 3 Beskjaering av rips etter forste ar Foto av Stanislav Strbac
Beskjæring av rips etter første år. Foto: Stanislav Strbac
Espalierfelt med rips Foto av Stanislav Strbac
Ripsutvikling etter første år. Foto: Stanislav Strbac
Bilde 5 Utviklinga i forste ar Illustrasjon Stanislav Strbac
Utviklinga i første år. Illustrasjon: Stanislav Strbac

Formering andre år

Alle sidegreiner som er svake, det vil si kortere enn 40 cm eller har dårlig vekstretning fjernes helt. Et sideskudd har dårlig vekstretning dersom det peker oppover eller vokser inn i raden mot festetråden. Det bør ikke være mer enn to sidegreiner som gir avling per «stamme» i andre år. Optimal lengde på en sidegrein er 40 til 50 cm. Antall sidegreiner kan variere fra skudd til skudd, men bør ikke være flere enn 6 sideskudd per plante, det vil si at det i snitt blir 2 sideskudd pr «stamme». På unge planter er sideskuddene mer utsatt for brekasje.

I de første årene er det vanlig at en god del avling kommer på hovedstammen. En bør ikke ha for stor avling på plantene nå, siden målet er å få full høyde på planta vil stor avling gå på bekostning av dette. Skudd fra bakken fjernes i hele sesongen. Dersom hovedskuddene er sterke og rundt 1 m høye i første del av juli fjernes alle småskudd og blader opp til første ståltråd, omtrent 50 cm opp på stammen. På samme tidspunkt pinseres endeskuddene av sideskudd som har bær, pinsering vil si at man stopper lengdeveksten ved å knipe av enden på skuddet. Her knipes årskuddet av slik at man enten fjerner 1/3 eller de 5 øverste bladene på årsskuddveksten. Dette gjøres for å fordele mer næring til bær og nye sideskudd. Skudd som har gitt bær skal beskjæres rett etter høsting.

Bilde 6 Utvikling andre aret Illustrasjon Stanislav Strbac
Utvikling andre året. Foto: Stanislav Strbac
Bilde 7 Baerklaser pa sidegreiner hos rips Foto av Stanislav Strbac
Bærklaser på sidegreiner hos rips. Foto: Stanislav Strbac
Bilde 8 Ripsespalier etablert pa mypex duk Foto av Stanislav Strbac
Ripsespalier etablert på mypex-duk. Foto: Stanislav Strbac

Formering tredje år

Alle sidegreiner som ga avling i fjor skjæres tilbake til en tapp på omtrent 0,5 cm. Alle sidegreiner som er svake, for tykke eller har dårlig vekstretning fjernes helt. Sidegreiner bør tynnes slik at det er omtrent 3 sideskudd på en «stamme». Antall sideskudd kan variere, men det bør ikke være flere enn 4 skudd per stamme, og det bør ikke være over 9 sideskudd totalt på en plante. Skudd fra bakken fjernes i hele sesongen. I første del av juli fjernes alle skudd og blader opp til første ståltråd, omtrent 50 cm opp på stammen.

Bilde 9 Utvikling tredje ar Illustrasjon Stanislav Strbac
Utvikling tredje år. Illustrasjon Stanislav Strbac
Bilde 10 Lengde pa ripsklaser fra espalier Foto av Stanislav Strbac
Lengde på ripsklaser fra espalier. Foto: Stanislav Strbac
Bilde 11 Espalierfelt rett for beskjaering Foto Stanislav Strbac
Espalierfelt rett før beskjæring. Foto: Stanislav Strbac

Formering fjerde år og videre

Når «stammene» oppnår riktig høyde, omtrent 1,6 -1,7 m, kuttes toppen tre til fire knopper over tråden. Dette gjøres for å opprettholde høyden og stimulere utviklingen av nye sidegreiner. Skudd fra bakken fjernes i løpet av sesongen. Alle sidegreiner som er svake, for tykke eller har uønsket vekstretning fjernes helt. Sidegreiner bør tynnes slik at det er omtrent 3- 5 på en «stamme», og det bør være 12-15 sideskudd på en plante. Sidegreinene nærmest toppen gir størst avling og bær av høyere kvalitet. En kan regne med en avling på 200 til 250 gram per sideskudd. Bambusstokken kan fjernes når planten har nådd over den øverste tråden.

Bilde 12 Fullt utviklet ripsplante i espaliersystem Illustrasjon av Stanislav Strbac
Fullt utviklet ripsplante i espaliersystem. Illustrasjon: Stanislav Strbac
Bilde 13 Etter fjerde aret kan en forvente full avling hos rips dyrket i espaliersystem Foto av Stanislav Strbac
Etter fjerde året kan en forvente full avling hos planter dyrket i espaliersystem. Foto: Stanislav Strbac
Bilde 14 Ripsespalierfelt Foto av Stanislav Strbac
Ripsespalierfelt. Foto: Stanislav Strbac

Stikkelsbær

Etablering

Stikkelsbærplantene plantes med 50 cm planteavstand og 3 eller 4 meter mellom radene (0,5 x 3m = 667 planter pr daa)( 0,5x4m = 500 planter pr daa). Avstand mellom stolpene er 3-4 m, det blir da plass til mellom 6 - 8 planter mellom hver stolpe avhengig av planteavstand. Bambusstokker bindes opp med 50 cm avstand.

Dersom planting og etablering ikke blir gjort rett vil plantene vokse dårlig. Bruk helst to år gamle planter. Det er anbefalt å bruke organisk materiale som for eksempel kompost eller torv ved planting. Det er også viktig å vanne plantene. Unge planter er mer utsatt for meldugg og en bør derfor være oppmerksom på dette.

Etter planting velger man ut ett skudd pr plante som bindes til bambusstokken. Resten av skuddene fjernes. Det vil komme nye skudd fra bakken, disse fjernes et par ganger i løpet av sesongen. Dersom plantene er svake bør man ikke skjære plantene eller fjerne sidegreiner det første året. Når plantene blir over 50 cm høye fjernes alle blad og sideskudd fra bakken og 20 cm opp på hovedskuddet. Hvis plantene er større enn 50 cm kan man fjerne mer av bladverket og flere skudd. Hovedskuddet må bindes regelmessig til bambusstokken etter hvert som det vokser for å oppnå rett vekst.

Bilde 15 Nyplantet stikkelsbaerfelt Foto stanislav Strbac
Nyplantet stikkelsbærfelt. Foto: Stanislav Strbac
Bilde 16 Espaliersystem etter forste ar Illustrasjon av Stanislav Strbac
Stikkelsbær i espaliersystem første året. Illustrasjon av Stanislav Strbac
Bilde 17 Beskjaering etter forste ar Illustrasjon av Stanislav Strbac
Beskjæring etter første år. Alle sidegreiner fjernes helt inntil hovedstammen. Hovedstammen kuttes til ca. halvparten av fjorårets vekst, ned til en sterk knopp. Illustrasjon av Stanislav Strbac

Formering andre år

Nye skudd som kommer fra bakken fjernes et par ganger i løpet av sesongen. En fortsetter å binde toppen til bambusstokken etterhvert som den vokser for å oppnå rett vekst. I starten av juli kan en fjerne sideskudd opp til første ståltråd, dersom planten er sterk nok. Man må også velge det sterkeste toppskuddet, dette skal bli en del av den fremtidige stammen. I slutten av denne vekstsesongen bør man ha planter som er mellom 70 til 100 cm høye med en del sidegreiner.

Bilde 18 Espaliersystem etter andre aret
Espaliersystem andre år. Illustrasjon: Stanislav Strbac

Formering tredje år

Alle sidegreiner som er svake eller har feil vekstretning, det vil si at de vokser inn i raden mot festetråden, fjernes tidlig om våren. Det bør være 2-3 sidegreiner fra i fjor som skal gi bær i det tredje året. De beste bærene kommer fra sideskudd som er omtrent 40 cm lange. På unge planter er sideskuddene mer utsatt for brekasje. I de første årene er det vanlig at en god del avling ligger på hovedstammen. Ved skjæring bør en tynne blomsterknopper eller kart på hovedstammen for å få en god balanse mellom vegetativ og generativ vekst. Skudd ved bakken fjernes ved behov. Erfaring tilsier at dette bør gjøres to ganger i løpet av sesongen.

Toppen skjæres tilbake til ca. halvparten av fjorårets vekst. Dette gjentas i de første tre til fire årene helt til planten har nådd ønsket høyde, det vil si at den er over den øverste tråden. Toppen av stikkelsbærplana er vanligvis tynn med mange svake knopper som ligger tett, derfor er det viktig at man skjærer toppen tilbake til en kraftig knopp for å få bedre vekst i høyden. Toppen bindes regelmessig til bambusstokken. Dette er viktig for at plantens «stamme» får rett vekst slik at sideskuddene får riktig vekstvinkel.

Fra midten av juni fjernes alle sideskudd og bladverk på hovedstammen opp til første ståltråd, 50 cm fra bakken dersom planten er sterk nok. Med dette hindres spredning av soppsykdommer som kommer fra bakken med regnsprut. På samme tidspunkt pinseres endeskudd som har bær, fjern da 1/3 del eller under de 5 øverste bladene på årsskuddveksten. Dette gjøres for å fordele mer næring til bær og nye sideskudd. Skudd som har gitt bær skal fjernes rett etter høsting.

Bilde 19 Skjaering av grein som har hatt baer Illustrasjon Stanislav Strbac
Skjæring av grein som har hatt bær. Disse greinene ligger over nederste tråd og skjæres til en tapp med 3-4 knopper. Denne skjæringen utføres rett etter høsting. Illustrasjon: Stanislav Strbac
Bilde 20 Tapp hos stikkelsbaer etter skjaering Foto av Stanislav Strbac
Tapp hos stikkelsbær etter beskjæring på våren. Foto: Stanislav Strbac
Bilde 21 Sidegrein hos stikkelsbaer Foto av Stanislav Strbac
Sidegrein hos stikkelsbær omtrent ti dager før høstestart. Foto: Stanislav Strbac
Bilde 22 Espaliersystem etter 3 til 4 ar Illustrasjon Stanislav Strbac
Espaliersystem etter 3 til 4 år. Illustrasjon: Stanislav Strbac
Bilde 23 En ma tilpasse antall sidegreiner med baer etter plantestorrelsen Foto Stanislav Strbac
En må tilpasse antall sidegreiner med bær etter plantestørrelse.. Foto: Stanislav Strbac

Formering videre

Når planten når passe høyde, omtrent 1,5 -1,6 m, kuttes toppen tre til fire knopper over tråden. Dette gjøres for å opprettholde høyde og stimulere utvikling av sidegreiner nedover. Kaftige sorter som Xenia, Pax og Mucurines kan muligens få bli så høye som 1,8 m. Sidegreiner som er svake, for lange eller har uønsket vekstretning fjernes. Optimalt antall sidegreiner er 6-12 per plante, dersom planten er godt utviklet. I midten av juni pinsereres toppen og skudd som har bær. En kan regne med avling mellom 150-200 g per sideskudd. Etter høsting skjæres greiner som har gitt bær tilbake til en tapp med 3-4 knopper. Bambusstokken kan fjernes når planten har nådd over øverste ståltråd.

Bilde 24 Stikkelsbaerplante i espaliersystem Illustrasjon Stanislav Strbac
Stikkelsbærplanter i espaliersystem. Illustrasjon: Stanislav Strbac
Bilde 25 Stikkelsbaer i espalier Foto Stanislav Strbac
Stikkelsbærplanter bruker litt lenger tid på å nå full høyde enn det rips gjør. Foto: Stanislav Strbac