Bormangel i gulrot

25.04.2019 (Oppdatert: 16.08.2019) Torgeir Tajet

Høsten 2017 var det diskusjon blant nordeuropeiske rådgivere innen gulrotproduksjon rundt symptomer på bormangel i gulrot. Symptomene er så forskjellige at det virker ulogisk at det skal være samme årsak til skadebildene.

Fra venstre: Oddny Gimmingsrud, Gerd Guren, Line Tau Stand og Tore Krogstad. (Foto: Torgeir Tajet)

av Torgeir Tajet (Norsk Landbruksrådgiving Viken), Tore Krogstad (NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning), Kurt Johansen (NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning) og Gerd Guren (Norsk Landbruksrådgiving)

 

Ulik oppfatning av symptomer på bormangel

Høsten 2017 var det diskusjon blant nordeuropeiske rådgivere innen gulrotproduksjon rundt symptomer på bormangel i gulrot. Symptomene på antatt bormangel ble da beskrevet svært forskjellig. I norsk fagmiljø har tradisjonelt kraftig oppsprekking av røttene, slik at de "vrenger seg", blitt koplet opp mot bormangel, jfr "Mangelsjukdomar" av Ivar Aasen.[1] "Skyggegrå" gulrøtter med borinnhold på under 20 mg/kg tørrstoff har også vært kobla opp mot bormangel i Rogaland.[2] I England og i Danmark kobles bormangel til mørk farge i gulrotas overflate.[3] Søk på internett gir bilde av gulrot som blir hul innvendig slik som vi kjenner til fra bormangel i blomkål og kålrot.[4] Symptomene er så forskjellige at det virker ulogisk at det skal være samme årsak til skadebildene.

 

Fra venstre: 1. Sterk bormangel i gulrot fra "Mangelsjukdomar" av Ivar Aasen.[5] 2. Bormangel beskrevet fra Danmark og England.[6] 3. Bormangel beskrevet hos Almy.[7]

Bor i jord og planter1

Havvann inneholder bor, og jord som er avsatt under havet (marin leirjord) inneholder mer bor enn jord som er avsatt i ferskvann. I jorda finnes bor hovedsakelig som udissosiert borsyre B(OH)3. Bor bindes i liten grad til jorda, med mindre pH er vesentlig over 6. Da er det først og fremst leirmineraler og oksider som binder bor. Det betyr at bor normalt både er plantetilgjengelig og lett vaskes ut ved de pH-nivåene som vanligvis er i dyrka jord. Organisk materiale er en viktig borkilde. Totalinnholdet av bor i jorda ligger vanligvis på 20-200 mg/ kg jord.

Opptak av bor i plantene ser ut til å være passiv, på samme måte som for kalsium. Begge næringsstoffer følger saftstrømmen gjennom plantene og begge er viktige for strukturen i celleveggene. For de fleste planter fører dette til at bor ikke transporteres fra yngre til eldre blader. Derfor vil symptom på bormangel hos de fleste planter vises først på de yngste bladene. Gulrot og flere skjermplanter har evne til å transportere bor fra eldre til yngre blader, så her vil ikke symptom på bormangel vises først på de yngste bladene. Bor er viktig for danning av nukleinsyrer og dermed indirekte viktig for danning av protein og sukker. Bor er viktig for utvikling av pollen og for danning av knoller for nitrogenfikserende bakterier hos belgvekster. Normalverdier for bor i gulrot ligger på 30-80 mg B/kg tørrstoff.

Til gulrot anbefales 100-150 g bor pr daa.[8]

 

Potteforsøk med bor ved NMBU

Våren 2018 ble det ved NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning satt i gang potteforsøk med dyrking av gulrot i torv med og uten tilførsel av bor og med ulik tilførsel av silt. Det var også tre ulike pH-nivåer på torva i forsøket. Forsøket ble gjentatt vinteren 2018/-19. Ved tilførsel av bor ble det benyttet bormengder som tilsvarer 45 g bor pr daa.

 

 

2018

2019

Sådato

23.mar

20.sep.18

Høstedato

03.jul

07.mar.19

Vekstdøgn

102

168

 

Borinnhold i gulrotris i forhold til pH målt i jorda etter høsting 2018.

 

Størrelse på gulrot med og uten bor, ved ulik pH og ulikt siltinnhold etter 168 vekstdøgn i potteforsøket 2018/-19. Siltinnholdet hadde betydning når det ikke ble tilført bor.

 

 

5% silt

10 % silt

 

Uten Bor

Med Bor

Uten Bor

Med Bor

pH ca 5

1

4

7

10

pH 6,2-6,5

2

5

8

11

pH ca 7

3

6

9

12

 

Forsøk med bormangel 2018 til venstre, 2018/19 midten og høyre.

 

Sterk bormangel i gulrot. Ledd 2 er uten bor, 5% silt, pH 6,2-6,5.

 

Symptom på bormangel i gulrot er gråbrune, "skyggegrå" røtter, der den mørke fargen går 1-5 mm inn i rota. Øverst er rota mest brunaktig, mens den er mer grå og matt nedover rota. Symptomene på bormangel i potteforsøkene stemmer godt overens med beskrivelsene fra Danmark, Holland og England og antakelsene fra Rogaland.                                         

Ofte vil rota ha kantete skuldre med en avsmalning 1-2 cm under toppen.

Margen, og særlig overgangen til margen er lys i forhold til normale røtter. Festet til finrøttene på siden av gulrota blir ofte utstående, nesten skurvaktig. Rota blir treen og mindre saftspent.

I pottene uten bor og pH 5 var symptomene på mangel mindre tydelige, men rota var tydelig svekket og det var flere eksemplarer med råte som kunne minne om fusarium eller penicillium. Gulrot som dyrkes på pH 5 på mineraljord vil få sterkt skadde røtter fordi aluminium løses fra strukturen i mineralpartiklene og blokkerer næringsopptak på cellemembranene på røttene. I rein torv finnes ikke aluminium og gulrota tåler derfor lavere pH før røttene blir ødelagt.

To av røttene i forsøket hadde sprekk. Begge røttene var fra pottene med sterk bormangel. Det kan ikke utelukkes at sprekkene har med bormangel å gjøre, all den tid det kun var sprekker i pottene med bormangel. Likevel ser det ikke ut til at sprekking av røttene er noe gjennomgående typisk symptom på bormangel, selv om bormangel muligens kan svekke røttene slik at de lettere sprekker opp når andre ytre faktorer gir grunnlag for sprekking. Det er to primærårsaker til sprekk i gulrot. Det ene er vekstsprekk som oppstår under ujevne vekstforhold. Sprekking kan også være forårsaket av bladlusoverført virus, som kan gi "vrengte" og deformerte røtter.

 

Moderat bormangel i gulrot. Ledd 1 er uten bor, 5% silt og pH ca 5.

 

 

Sterk bormangel i gulrot. Ledd 3 er uten bor, 5% silt og pH ca 7.

 

 

Gulrot uten bormangel. Ledd 5 med bor, 5% silt og pH 6,2-6,5.

 

 

Begynnende bormangel til venstre og midten, senere bormangel til høyre. Bormangel utvikles først på eldre blad i gulrot fordi gulrot til en viss grad evner å transportere bor fra eldre til yngre blad.

 

 

[1] Mangelsjukdomar og andre ernæringsforstyringar hos kulturplantar, Ivar Aasen, Landbruksforlaget 1986.

[2] Arne Jostein Lyshol og Wilhelm Horpestad, Gartneryrket 77, 16/5 1986.

[3] Lars Møller, HortiAdvice, Gartnerirådgivningene, Danmark og Howard Hinds, Root Crop Consutancy, UK.

[4] https://www.alamy.com/boron-deficiency-symptoms-in-sectioned-carrot-root-image7514319.html

[8] Grønnsaksdyrking på friland, Gudmund Balvoll, Landbruksforlaget 1999.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.