Utprøving av nye strategier for effektiv bedring av jordhelse og heving av humusinnhold i matjord

31.01.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Utbalansering av næringstoffer etter Albrechts jordanalyser, etablering av mellomvekster og vintergrønne fangvekster, og overflatekompostering av disse er metoder for å effektivt heve moldinnhold i jord. Dette prøves nå i storskala demoforsøk hos Anders Hørthe i Sylling, blant andre i NLR Vikens region. Bedre matjord er et flerårig prosjekt finansiert av utrednings og tilretteleggingsmidler (UT-midler) fra Fylkesmannen i Buskerud.

Overflatekompostering i praksis. Innfresing av grønn frøblanding i øverste jordlag (3-5 cm fresedybde).

Overflatekompostering er et tiltak for å bedre blant annet mikroliv og moldprosent/humusinnhold i matjorda. Dette er et forholdsvis nytt og lite utprøvd tiltak både i Norge, ellers i Europa og i verden for øvrig. I det siste har dette blitt mye omtalt på ulike kurs om jordhelse som et effektivt tiltak spesielt for å heve humusinnhold i jord. Dette er da et aktuelt tiltak siden en økende andel av våre jordbruksarealer har svært lavt humusinnhold, noe som viser seg å være en av de store avlingsbegrensende faktorene i moderne landbruk.

Her finner du kortfattet rapport om foreløpig utført arbeid i dette prosjektet

Overflatekompostering er en del av en større tankegang for bedre jordhelse – populært kalt 5-trinns metoden. I denne metoden inngår flere tiltak, bl. annet:

  • Næringsstoffutbalansering på grunnlag av Albrechts jordanalyse for å sikre optimal næringstilgang for både plantevekst og jordorganismer.
  • Grønt plantedekke (mellomvekst og vintergrønn fangvekst) året rundt med stort artsmangfold. Hensikten er blant annet å pumpe organisk materiale ned i jorda, samt stimulere til et stort artsmangfold også blant jordorganismene.
  • Plantevitalisering av mellomvekster med kompost-te, melkesyreferment eller andre tiltrengte næringsstoffer etter analyse for å øke tilføringen av roteksudater til jordsmonnet – en jordlivs- og humusbyggende prosess.

Selve overflatekomposteringen blir gjort ved innfresing av en mellomvekst i de 2-3 øverste cm i jordlaget. I denne operasjonen sprøytes samtidig ca 20l/daa melkesyreferment rett foran fresen slik at dette blir blandet godt sammen med jorda og bladmassen. Se bilde 1-7. Dette kan gjentas med ca en ukes mellomrom og litt dypere i runde to for å sikre at plantekulturen ikke gjenetablerer seg. Melkesyrefermentet skal vri jordprosessene til å bli reduktive i stedet for oksidative for å sikre innbygging og lagring av organisk materiale i stedet for nedbryting/forbrenning og omdanning til CO2.

Utprøvinger og registreringer av avling og jordparametere fortsetter ut 2019. I 2018 har det vært fokus på plantevitalisering i tillegg til tilpassing av mellomvekster og videre finpussing på overflatekomposteringen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.